Brushworx Natural Woodgrain Boar Bristle Cushion Hair Brush (103017)